Santa Ana Parish
New Panaderos Street, Santa Ana, Manila